Odvrátená strana Slovenska: kniha dokumentaristu Tomáša Hulíka


Kniha renomovaného fotografa a dokumentaristu Tomáša Hulíka pod názvom Odvrátená strana Slovenska je obrazovou prechádzkou po prírodnej a kultúrnej krajine Slovenska. Rozpráva pravdivý príbeh Slovenska a vypovedá o tom, čo sme zdedili, čo stratili a ako žijeme. Čitateľa pozýva na okružnú cestu po krajine poznačenej mnohými jazvami. Na cestu, ktorú cestovné kancelárie či agentúry do svojej ponuky asi nezaradia…

Odvrátená strana Slovenska

Dnes má Slovensko, tak ako každý iný štát, aj svoju odvrátenú tvár. Tvár, ktorou sa nebudeme chváliť pred turistami, ale zatvárať oči pred ňou jednoducho nemôžeme. Mali by sme si uvedomiť osobnú zodpovednosť za stav, do ktorého sme našu krajinu priviedli a urobiť všetko pre to, aby sme zachovali vzácne kultúrne dedičstvo a prostredie vhodné na život aj pre budúce generácie. Aby deti našich detí neplatili krutú daň za našu ľahostajnosť.

Odvrátená strana Slovenska, tomáš hulík kniha

Podľa slov editora knihy Daniela Kollár „podnetom k príprave knihy Odvrátená strana Slovenska bol hlboký zážitok z rovnomenného filmu a výstavy Tomáša Hulíka. Obrazy devastácie slovenskej krajiny boli natoľko silné, že sme sa rozhodli ich spracovať aj knižne. Chceli by sme ňou vyslať signál na zamyslenie sa ako žijeme a podnietiť záujem o veci okolo nás a o trvalo udržateľný rozvoj Slovenska.“

Kniha odvrátenej tváre Slovenska mapuje tie vplyvy ľudskej činnosti, ktoré najvýraznejšou mierou ovplyvnili životné prostredie a podobu krajiny. Industrializácia, poľnohospodárstvo, ťažba dreva, bezhlavé stavanie či devastácia kultúrnych pamiatok je len jedna strana mince zvanej kultúrna krajina Slovenska. Ak si pozrieme spolu s autorom fotografií Tomášom Hulíkom z výšky pravdivý obraz Slovenska, objavíme lesy, lúky, polia, mestá či dediny a medzi nimi ostré hranice. Podľa jeho slov „všetky jemné odtiene krajiny sa bagrujú, orú, rúbu a nenávratne vytrácajú. Miznú aj z nášho jazyka slová ako vetrolam, medza, remízka, slatina, luh či močiar. Počet stromov na Slovensku každým rokom vzrastá, ale lesy nám napriek tomu miznú pred očami. Rozloha pasienkov, ktoré už neobhospodarujeme a postupne zarastajú náletovými drevinami, je väčšia než územie Bratislavského samosprávneho kraja.“

Knihu môžete podporiť na StartLabe

Máte záujem o knihu, prípadne podporiť autora, alebo získať niečo viac? Knihu nájdete aj na projekte StarLab, ktorý umožňuje podporiť a zakúpiť daný produkt, veľa krát aj s niečím navyše. Pozrite si podrobnosti na stránkach startlab.sk

Viac ako len o negatívnych vplyvoch spoločnosti na…

Kniha si nekladie za cieľ hľadať východiská zo súčasného stavu ani fabuláciu, prečo to tak je a prečo nie. Ambíciou knihy je poukázať najmä na negatívne vplyvy spoločnosti na naše životné prostredie a krajinu a snažiť sa vyburcovať pozitívnu reakciu vedúcu k zahodeniu ľahostajnosti a vyvodenie vlastnej zodpovednosti za tento stav.

Ako dodáva autor fotografií Tomáš Hulík „tento príbeh je o nás. Žijeme tak, akoby náš blahobyt mal trvať naveky. Ignorujeme varovné signály, ktoré nám krajina vysiela. Možno nás skúška, ktorú nám pripravil vírus, prinúti k tomu, aby sme spôsob života založený na konzume, nadprodukcii, efektivite a zisku nakoniec zmenili. Zakorenené presvedčenie, že naše prírodné zdroje sú bezodnou špajzou, sa môže ukázať ako fatálny omyl. Z hľadiska zachovania života je schopnosť krajiny tlmiť klimatické extrémy rovnako cenná, ako produkcia zrna, mäsa, dreva či energie.“Inzercia:

Tlačové správy

Články vydávané pod označením Tlačové správy sú článkami vydavateľstiev, samotných autorov a oficiálne správy venované svetu kníh. Aj preto možno badať určitú inú podobu v tvorbe, ktorá je takto označená. Má inú štruktúru, no najmä informujú o knihách zväčša ako o horúcich novinkách.